Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player


AKTUALITY

                                              

Zprostředkujeme, zajistíme nebo zpracujeme pro vás:

 

-  průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

-  změnu stanov dle NOZ vč.zpracování návrhu na zápis změn do rejstříku SVJ, vložení do sbírky listin

 

Bližší informace na tel. 603 95 44 85

 

 

Nabídka činností

obr

Zaoblený obdélník: 2. EKONOMICKÁ SPRÁVA

 

Vedení účetnictví pro SVJ, BD i jednotlivé vlastníky nemovitostí

>  Účetnictví je vedeno v souladu s platnou legislativou, především se zákonem č. 563/91 Sb.,
     Vyhlášky č. 504/02 Sb. a Českých účetních standardů č. 401 až 414 . Kontrola převzatých účetních dokladů

>  informování společenství vlastníků o správě jejich nemovitosti a o případných změnách právní
     úpravy v oblasti vlastnických vztahů k bytům a nebytovým prostorům a spoluvlastnických vztahů k budovám

>  jednoduché, podvojné účetnictví

>  běžné účetní poradenství a vysvětlení použitých postupů

>  sestavení účetní závěrky

>  vypracování daňových přiznání a vyúčtování daní pro společenství vlastníků

>  vypracování výkazů pro Český statistický úřad

>  kompletní převzetí všech dokumentů k nemovitosti od bývalého správce a klienta,
     archivace dokumentace k nemovitosti po dobu správy 

>  vedení mzdové agendy–odměny členů statutárních orgánů (výbor SVJ,představenstvo)

>  v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb.o dani z příjmů

>  uzavírání dohod o provedení práce

>  odeslání kopie schválené závěrky na rejstříkový soud k založení do Sbírky listin (SVJ, BD)

>  uzavírání smluv o nájmu bytových a nebytových jednotek, garáží a garážových stání s 
     osobami určenými klientem a dle jeho pokynů


Předpisy záloh – vlastníci, nájemníci

>  vyhotovení a evidence předpisů záloh na služby, včetně změn předpisu v souvislosti
     se změnou počtu osob v domácnosti či změnou vlastnictví jednotky

>  smlouvy a styk s inkasním střediskem ČP

>  úprava záloh na služby s ohledem na zůstatky (přeplatky,nedoplatky) z ročního
     vyúčtování služeb

>  vypořádání přeplatků a nedoplatků z předepsaných záloh

>  kontrola úhrad záloh na služby, v případě včasného nezaplacení upomínání 
     pohledávky u dlužníka

>  Návrh na vydání platebního rozkazu1. žaloba u dlužníka ( sepsání návrhu na vydání platebního
     rozkazu a s tím související úkony, např. rozšíření žaloby, doplnění, částečné nebo úplné zpětvzetí žaloby.

>  předkládání návrhů na výpověď z nájmu bytových a nebytových jednotek, garáží a garážových stání,
     nastanou-li důvody uvedené v nájemní smlouvě nebo vyplývající ze zákona


Podpora statutárních orgánů u SVJ a  BD příp. vlastníků nemovitostí

>  Příprava dokumentů potřebných k založení společenství vlastníků jednotek dle zákona
     č. 72/1994 Sb. ve znění doplňků a novel, např. zpracování návrhu stanov, příprava první schůze společenství,
     návrh na zápis do obchodního rejstříku atd.

>  účast správce na jednáních výboru SVJ, představenstva BD, kontrolní komise či
     shromáždění vlastníků, členské schůze družstevníků, případně na jiném jednání dle dohody s klientem

>  podpora orgánů klienta při přípravě shromáždění, navržení programu, textace

>  
pozvánky, formuláře pro kontrolu účasti (presenční listiny), zajištění přípravy a zpracování hlasování,
     vyhotovení zápisu ze shromáždění

>  
zpracování návrhu na zápis změn SVJ do obchodního rejstříku (změna členů výboru SVJ, poveřeného vlastníka)>  Online služby zdarma

>  Připravujeme v nejbližší době zprovoznění internetového portálu,
     který umožní poskytovat lepší služby vlastníkům tím, že umožní :

-   nahlásit správci požadavky na opravu, změnu počtu osob, změnu platebních 
    dispozic, žádost o sdělení zůstatku na saldu, stížnost či změnu záloh

-   zjistit kontakty a přítomnost zaměstnanců správy na pracovišti

-   umožní ze strany správce vyřizovat požadavky efektivně v určeném čase

-  dostupnost 24 hodin, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce

-  šetří čas a dopravní náklady

 

 


obr

Zaoblený obdélník: 3. TECHNICKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ

 

 

Technická správa – údržba a opravy společných částí domu

>  vedení evidence bytových a nebytových jednotek, garáží a garážových stání

>  evidence pojistných událostí, zastupování klienta v případě likvidace pojistných událostí

>  vypracování návrhu domovního řádu

>  zajištění vypracování požárních směrnic domu  

>  kompletní převzetí všech dokumentů k nemovitosti od bývalého správce a klienta,
     archivace dokumentace k nemovitosti po dobu správy

>  součinnost  při zajišťování provozu domu a pozemku včetně technických zařízení a společných částí
     technických sítí a to tak, aby společné části domu byly provozuschopné a sloužily k jejich řádnému
     užívání a k řádnému užívání bytů a nebytových prostorů v domě

>  periodické zhodnocení stavu nemovitosti (stavebně technická prohlídka domu) včetně podávání návrhů
     na nezbytné rozsáhlejší opravy, úpravy či rekonstrukce, založení elektronické karty domu (pasport)  

>  sestavení plánu revizí technických zařízení a jejich zajištění, sledování doby platnosti
     revizí a zajištění odstranění zjištěných závad

>  zajištění drobné údržby a oprav nemovitostí

>  zajištění pravidelného úklidu společných prostor

>  zajištění provádění desinfekce, dezinsekce a deratizace společných prostor

>  sestavení plánu oprav a údržby

>  zajištění provedení odečtu poměrových měřidel pro účely vyúčtování služeb

>  zajištění dodávek služeb a médií (el.energie, plyn, voda, teplo, provoz výtahu, čištění 
     komínů, pojištění atd.)

>  zajištění přípravy výběrových řízení

>  zajištění stavebního dozoru při realizaci oprav a rekonstrukcí společných částí domu